You are here

OZNÁMENIE O ZMENE ZÁKLADNEJ ÚROKOVEJ SADZBY

Vážení klienti,

v súlade s bodom 13.2 Všeobecných obchodných podmienok pre vydávanie a používanie súkromných platobných kariet Diners Club („SVOP“) si Vám touto cestou dovoľujeme oznámiť zvýšenie základnej úrokovej sadzby vzťahujúcej sa na úver, ktorý u našej spoločnosti čerpáte.

Nakoľko dohodnutá referenčná sadzba – EURIBOR 12M dosiahla dňa 22.08.2022 hodnotu 1,344 %, čím bola splnená podmienka, ktorá umožňuje zvýšenie základnej úrokovej sadzby v prípade navýšenia pôvodnej referenčnej sadzby EURIBOR 12 z 26.11.2015 vo výške 0,053 % o viac ako jeden percentuálny bod, s účinnosťou od prvého dňa zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po 27.09.2022 príde k zvýšeniu základnej úrokovej sadzby na hodnotu 11,1 % ročne.

Týmto oznámením o zvýšení základnej úrokovej sadzby nie je dotknuté prípadné uplatňovanie rizikovej prirážky, ktorá sa k základnej úrokovej sadzbe pripočítava, ani výška rizikovej prirážky, ani uplatňovanie individuálne dojednanej úrokovej sadzby (bod 13.3 SVOP), ktorá sa uplatňuje namiesto základnej úrokovej sadzby.

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že v súlade s bodom 13.2 SVOP pokiaľ nesúhlasíte so zvýšením úrokovej sadzby, ste oprávnený zmluvu s našou spoločnosťou s okamžitou účinnosťou (teda dňom doručenia výpovede našej spoločnosti) a bez akýchkoľvek sankcií vypovedať.

Tím Diners Club CS