You are here

Korporátne cestovné poistenie a daňové hľadisko

Počas pracovných ciest mimo EÚ je zamestnávateľ povinný uhradiť zamestnancovi náklady na poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zmysle Zákona 283/2002 Z.z. zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách. Náklad spojený s cestovným poistením je tak daňovo uznateľným výdavkom, keďže jeho náhrada je nárokovateľná zamestnancom. 
Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ.