You are here

AML

POVINNOSTI KLIENTOV PODROBIŤ SA ZÁKLADNEJ STAROSTLIVOSTI V ZMYSLE ZÁKONA O AML (English version)

Spoločnosť Diners Club CS s.r.o., ako poskytovateľ platobných služieb licencovaný Národnou bankou Slovenska, je povinná dodržiavať okrem iného ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 297/2008 Z. z.,z ktorých vyplýva povinnosť pravidelne získavať a overovať údaje o klientoch.
 
V zmysle zákona je pre overenie nevyhnutný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz). Zákon nám ďalej prikazuje neposkytovať alebo prestať poskytovať naše služby v prípade, ak overenie týchto údajov nie je možné. Z týchto dôvodov preto klientov priebežne kontaktujeme mailom, sms alebo telefonicky s výzvou na aktualizáciu.
 
Pre Váš komfort môžete aktualizáciu vykonať cez bezpečnú web aplikáciu. Aktualizáciu vykonáte za pár sekúnd.
 
Bezpečná aplikácia pre držiteľov súkromných kariet:
www.dinersclub.sk/OP  (slovenská verzia)
www.dinersclub.sk/ID  (anglická verzia)
 
Aktulizáciu a overenie je možné vykonať aj osobne predložením dokladu totožnosti na klientskom centre v Bratislave v pracovných hodinách. Pre Váš komofort Vám však odporúčame využiť horeuvedenú web aplikáciu.
 
DODATOČNÉ INŠTRUKCIE PRE KLIENTOV - PRÁVNICKÉ OSOBY:
 
Ak ste našim klientom ako právnická osoba, platia pre Vašu spoločnosť rozšírené povinnosti. Predmetom aktualizácie a overovania je okruh osôb definovaných v zákone a to predovšetkým štatutári spoločnosti, osoby konajúce v mene spoločnosti a koneční uživatelia výhod.
 
Bezpečná aplikácia pre klientov - právnické osoby:
www.dinersclub.sk/KYC  (slovenská verzia)
www.dinersclub.sk/KYC-EN  (anglická verzia)
 
Okrem overovania pri právnických osobách zákon ukladá aj povinnosť získavať a overovať daľšie skutočnosti, ktoré nám, prosím, oznámte, keď k tomu budete vyzvaní vyplnením a zaslaním originálu nasledujúceho formulára: