SK | ENG

Overenie údajov o klientovi / fyzickej osobe

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 297/2008 Z. z. máme ako platobná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska uloženú povinnosť získavať, pravidelne aktualizovať a overovať informácie o klientoch.

Za účelom overenia Vašich údajov Vás touto cestou prosíme o vyhotovenie a poskytnutie kópie Vášho platného dokladu totožnosti (občianskeho preukazu).

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Diners Club CS, s.r.o.. Prenos údajov do našej zabezpečenej infraštruktúry je chránený kryptografickým protokolom SSL. Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia uvedenej zákonnej povinnosti a chránime ich na úrovni bankového tajomstva. Podrobnejšie informácie o spracovaní a ochrane nájdete tu

Krok 1

Krok 2 / A - fotografia

Prosím, odfoťte Váš občiansky preukaz prostredníctvom fotoaparátu na Vašom mobilnom zariadení. Dbajte o to, aby boli všetky údaje čitateľné. Ak máte k dispozícii súbory obsahujúce kópiu aktuálneho občianskeho preukazu, môžete tieto nahrať v kroku 2/B.

Krok 2 / B – nahratie súboru

Alternatívne môžete zaslať kópiu občianskeho preukazu v súbore. Prosím nahrajte súbory obsahujúce kópiu prednej aj zadnej strany. Dbajte prosím o to, aby rozlíšenie bolo dostatočné a všetky údaje čitateľné.

Krok 3

Odosiela sa ...