SK | ENG

Overenie údajov o klientovi / právnickej osobe

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 297/2008 Z.z. máme ako platobná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska uloženú povinnosť získavať, pravidelne aktualizovať a overovať informácie o svojich klientoch.

Predmetom aktualizácie sú pri klientoch, ktorí sú právnickými osobami, v zmysle zákona aj údaje o dotknutých kategóriách fyzických osôb, ktoré môžu mať vplyv na činnosť právnických osôb, predovšetkým:

 • štatutári spoločnosti / klienta

 • osoby konajúce za spoločnosť / klienta na základe poverenia alebo plnej moci

 • koneční užívatelia výhod spoločnosti / klienta

Za účelom overenia údajov o Vašej spoločnosti ako klientovi v súlade s citovaným ustanovením zákona č.297/2008 Z.z. Vás touto cestou prosíme o vyhotovenie a poskytnutie kópií platných dokladov totožností všetkých uvedených osôb za Vašu spoločnosť. Kópie je možné zaslať hromadne, ako aj jednotlivo - po osobách.

V prípade občanov Slovenskej republiky, prosím, použite občiansky preukaz. Pri zahraničných osobách, prosím, dbajte o to, aby použitý doklad totožnosti obsahoval:

 • fotografiu tváre

 • meno a priezvisko osoby

 • dátum a miesto narodenia

 • adresu trvalého pobytu

 • informáciu o štátnom občianstve

 • informáciu o úrade, ktorý doklad vydal

 • dátum platnosti dokladu

Táto stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Diners Club CS, s.r.o. Prenos údajov do našej zabezpečenej infraštruktúry je chránený kryptografickým protokolom SSL. Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia vyššie uvedenej zákonnej povinnosti a chránime ich na úrovni bankového tajomstva. Podrobnejšie informácie o spracovaní a ochrane nájdete tu.

Krok 1

Krok 2/A - fotografia

Prosím, odfoťte doklad totožnosti prostredníctvom fotoaparátu na mobilnom zariadení. Dbajte, o to, aby boli všetky údaje čitateľné. Ak máte k dispozícii súbory obsahujúce kópiu aktuálneho dokladu totožnosti, môžete tieto nahrať v kroku 2/B.

Pridať osobu

Krok 2/B – nahratie súboru

Alternatívne môžete zaslať kópiu dokladu totožnosti v súbore. Prosím, nahrajte súbory obsahujúce kópiu prednej aj zadnej strany dokladu totožnosti. Dbajte, prosím, o to, aby rozlíšenie bolo dostatočné a všetky údaje čitateľné.

Krok 3

 • {{error}}

Odosiela sa ...